Menu

MAKROEKONOMIJA KNJIGA PDF

Leave a comment

Read a free sample or buy Makroekonomija by Igor Pejović. Knjiga je rezultat dugogodišnjih teorijskih i praktičnih istraživanja i iskustava. Book Description Mate, Hardcover. Book Condition: New. Serbian language, latinica, 20 x 26 cm, Makroekonomija, Knjiga se odlikuje time sto je u njoj. K. Babic ́, M. (), Makroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb. Pavlic ́, I. (), Statisticˇka teorija i primjena, Tehnicˇka knjiga, Zagreb. Serdar, V. ().

Author: Sagor Akinolabar
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 4 October 2009
Pages: 256
PDF File Size: 11.51 Mb
ePub File Size: 18.64 Mb
ISBN: 472-6-89468-136-2
Downloads: 21161
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gojin

Da bi se to ostvarilo potrebno je da se ispuni uslov: Zbog toga je ono uvek proizvedeno bogatstvo i u tome se razlikuje od prirodnog bogatstva koje je dar prirode. Prema njegovom shvatanju stepen zaposlenosti zavisi od ukupnog nivoa investicija u privredi a ne od nivoa realnih najamnina.

US Makroekonomija Copy

Nastao je sukob civilizacija. Alen je iscrpno analizirao uticaj autonomnih investicija na rast dohotka u Harod-Domarovom modelu.

Prvi pristup je vezan za ime Roberta Soloua a drugi za ime Nikolasa Kaldora. Time se smanjuje stepen preciznosti modela. Pretvaranje jednog oblika vrijednosti u drugi unutar jedne ekonomije, nije mxkroekonomija npr.

  KATCHATHEEVU ISSUE PDF

Oscilacije u kamatama i profitima u vrijeme konjukturnih ciklusa p koeficijent j do te se smanjivao j 5. Nijedan od njih ne zadovoljava sve kriterijume i ne smatra se najboljim. Makroekonomija — pojam i ciljevi 2.

Makroekonomija by Igor Pejović on Apple Books

Polazi se od linearno homogene proizvodne funkcije oblika: Kako se mogu podeliti mere nejednakosti raspodele nacionalnog dohotka? Postepeno ukidanje barijera za slobodno kretanje ljudi 7. Negativni eksterni efekti izazvani nedovoljno razvijenom infrastrukturom tek se u neznatnoj meri mogu nadoknaditi uvozom. Regulisanje kreditnog potencijala poslovnih banaka od strane Narodne banke regulisanje stope obavezne rezerve, regulisanje stope rezerve likvidnosti, regulisanje kredita Narodne banke poslovnim bankama: Ono nudi brojne signale koji su merodavni za ocenu stanja privrede i njenih podsistema.

US Makroekonomija Copy – PDF Free Download

U zasnivanju kreditnih odnosa element poverenja je vrlo bitan. Zlato je roba, koja kao i svaka druga roba ima svoju upotrebnu vrednost i vrednost.

Takva ekonomska dijagnoza ne obuhvata samo merljive elemente. Investicije se sastoje iz indukovanih i autonomnih investicija. Ekonomija EU 2.

  IXYS DSE130-10A PDF

Makroekonomija

makroekonomkja Savremene privrede su po svom karakteru otvorene privrede. U tom smislu privreda se sagledava kao celina koja je sastavljena iz nekoliko sektora. Laporan Endokrin – Copy – Copy endokrin.

Kapital i kamata 9. Osnovni monetarni agregati 6. Privreda svakako ne radi sama od sebe i bez ikakvog posebnog cilja.

On je poprimio brojne funkcije: Koje ciljeve nastoji ostvariti ekonomska politika? Takva nastojanja treba da naprave zaokret u ekonomskoj misli i strategiji od javnog ka privatnom sektoru.

Koji mqkroekonomija alternativni pristupi mjerenju ukupne proizvodnje?

Svaka karika ove povratne sprege je i u direktnoj vezi sa drugim karikama. Ako se u analizu uvede i vreme koje je potrebno da privredni sistem odgovori promenom nivoa investicija na podsticaj tj.

Remember me Forgot password?